ISMERTETŐ

Az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete (NYUTI) 1986-ban (akkor még Észak-dunántúli Osztály néven) azzal a céllal alakult Győrben, hogy Magyarország egyik dinamikusan átalakuló térségében tanulmányozza a regionális folyamatokat. A NYUTI 2000. szeptember 1-től Győr mellett a Székesfehérvári Megyei jogú Város és a Fejér Megyei Önkormányzat támogatásával Székesfehérváron létrehozta a Közép-dunántúli Kutatócsoportot.

Az Intézet kutatásainak centrumában az innovációk terjedésének sokoldalú közelítése áll, így vizsgálatra kerülnek azok a jelenségek, szervezetek és akciók, amelyek a magyarországi társadalmi-gazdasági változásokat a területi dimenzióban hordozzák. A főbb kutatási témakörök:

• az innovációk területi terjedése (szervezet, termék, tevékenység, piaci folyamatok, társadalmi-politikai akciók);

• modernizációs folyamatok a településhálózatban (a városhálózat innovációs potenciáljának feltárása);

• települések és mikrorégiók komplex vizsgálata (települési és kistérségi átvilágítás, fejlesztési programok kidolgozása, a településhálózat funkcióinak változásai);

• régiók fejlődési és fejlesztési irányainak elemzése, makroregionális fejlesztési stratégiák (nagytérségi folyamatok tanulmányozása, területfejlesztési koncepciók kidolgozása);

• országhatár menti térségek integrációs lehetőségeinek a kutatása (az osztrák-szlovák-magyar, illetve az osztrák-szlovén-magyar határ menti térség innováció-orientált együttműködésének, a térség eurorégió kialakítási törekvéseinek tudományos megalapozása);

• Kelet-Közép-Európa regionális együttműködéseinek tanulmányozása (multiregionális kapcsolatok és együttműködések, fejlesztési tervek és programok);

• az önkormányzatok és a lokális közösségek gazdálkodási lehetőségei (támogatási rendszerek, helyi adó- és díjpolitika, vagyongazdálkodás, költségvetési tervezés);

• a városhálózat átalakulása (a városi funkciók átrendeződése, a városi területhasználat, telepítési tényezők, a város és vidékének kapcsolatai).

• Területi tervezés: térségi fejlesztési stratégiák, koncepciók, monitoring

A művelt kutatási irányok egyaránt megjelennek a NYUTI alapkutatásaiban (különböző tudományos alapoknál – OTKA, OKTK stb. – elnyert programok), valamint egyes kormányzati szervezetek – Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Miniszterelnöki Hivatal, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium; Külügyminisztérium, Pénzügyminisztérium, Állami Vagyonügynökség –, helyi önkormányzatok, térségfejlesztési társulások, megyei és regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezetei munkáját közvetlenül megalapozó alkalmazott kutatásokban. A Regionális Kutatások Központja hálózati adottságaira támaszkodva a NYUTI bekapcsolódik az intézet egészet mozgósító, a gazdasági szektor szereplői – pl. AB-AEGON, Creditanstalt Bank Rt., MATÁV Rt. – számára készített szakértői vizsgálatokba.

A NYUTI-ban együtt dolgozó geográfus, közgazdász, és szociológus munkatársak lehetővé teszik a magyar gazdaságban és társadalomban zajló átalakulási folyamatok interdiszciplináris megközelítését s feltárását, bár alkalmanként társintézeteink munkatársainak és külső szakértők munkáját is igénybe veszi.

A NYUTI évek óta összeszokott csapatként dolgozik különböző kormányzati munkákat megalapozó vizsgálatokban. Az utóbbi években az intézet gyakorlatot szerzett a különböző szintű területfejlesztési stratégiák készítésében.

A NYUTI 1996. január 16-tól - No C.C.R.. HUN-20860 számon - a PHARE/TACIS regisztrált tanácsadó szervezete a regionális fejlesztések és a regionális politika témakörében. Ezeken a területeken a NYUTI 1997. februárjától felkerült az akkori Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium szakértői listájára is.

  ↑ Fel ↑

A NYUTI ÁLTAL ELVÉGZETT NEMZETKÖZI, ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐI MUNKÁK AZ UTOLSÓ ÖT ÉVBEN

• Financing Innovation in the Region of Europe (CRESCENDO – Finanszírozó: Európai Bizottság, Projektvezeto: CM International – Boulogne, Franciaország, nemzetközi projekt) 2003-2004

• Joint Regional Development Strategy of Vienna-Bratislava-Győr Region (JORDES+ – Interreg IIIA-Phare CBC magyar-osztrák-szlovák projekt) 2002-2004

• Vision and Operative Programme of Technology Region for Western Transdanubia – Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja (Megbízó: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács) 2002-2004

• Gazdasági térszerkezetet vizsgáló új dimenziók (Megbízó: VÁTI TFI) 2003

• Interreg IIIA-TACIS Community Initiatives Program for Hungary, Slovak Republic and Ukraine (Megbízó: VÁTI TFI) 2003

• Regionális Operatív Program ex-ante értékelése (Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal) 2003

• Euregio West/Nyugat-Pannónia Területfejlesztési Operatív Program (EUREGIO TOP – Megbízó: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, magyar-osztrák projekt) 2002-2003

• Strategien für die EU-Erweiterung (STRATEEC – Megbízó: Institute für Gewerbe und Handwerksforschung, magyar-osztrák projekt) 2002-2003

• A "Helyi Gazdaságfejlesztési, Vállalkozásélénkítési Kezdeményezések (HGVK)" OFA program hatásvizsgálata. (Megbízó: Országos Foglakoztatási Alap) 2002

• A vidéki térségek modernizációs képessége, különös tekintettel a kistérségek innovációs folyamataira. (Megbízó: FVM) 2002

• Az eurégiók tervezési, programozási és monitoring rendszere. (Megbízó: FVM) 2002

• Balancing Economic Development and Environmantal Planning for Tourism in Rural Europe (E.D.E.N. - A gazdasági fejlődés és a környezeti tervezés egyensúlya a turizmus területén a vidék Európájában) – (ECOS-OVERTURE projekt, görög-magyar-román-svéd résztvevők) 2001-2002

• Foresight for Regional Development Network (FOREN - Finanszírozó: Európai Bizottság, Projektvezeto: CM International – Boulogne, Franciaország, nemzetközi projekt) 2000-2002

• Vienna Tele-co-operation Centre (VITECC) Győr II. (Phare CBC projekt) 2000-2002

• A gazdasági-társadalmi hatásvizsgálatok és értékelések. (Megbízó: FVM) 2001

• A magyar ipari parkok innovációs szolgáltatásai és szolgáltatási igényei. Projektvezető: Magyar Innovációs Szövetség (Megbízó: GM-OM) 2001.

• Komplex határ menti kapcsolatrendszer vizsgálata. (Megbízó: FVM) 2001

• A növekedés tényezőinek eloszlása a vidéki térségekben. (Megbízó: FVM) 2000-2001

• A határ menti regionális együttműködések, mint a területfejlesztés új irányai. (Megbízó: FVM) 2000

• A területfejlesztési koncepciók és programok összehasonlító értékelése. (Megbízó: FVM) 2000

• A területfejlesztés regionális finanszírozása. (Megbízó: FVM) 1999-2000

• Danube Space Study - nemzetközi projekt. Projekt koordinátor: Östererreich Institute für Raumplannung, Wien (EU-INTERREG II C projekt) 1998-2000

• Vision Planet – Perspectives and Strategies of Spatial Development Policy in the Central European, Danubian and Adriatic Area - nemzetközi projekt. Projekt koordinátor: Federal Office for Building and Regional Planning, Bonn (EU-INTERREG II C projekt) 1998-2000

• A magyar-osztrák-szlovák hármas határ közös területfejlesztési stratégiája – Projektvezető: Kevin O’Connor (Shannon Development, Ireland – Phare CBC projekt) 1999

• A megyei és regionális fejlesztési koncepciók gazdaságfejlesztési elképzelései. (Megbízó: Gazdasági Minisztérium) 1999

• A vidékfejlesztés intézményrendszere. (Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium) 1999

• Növekedés a vidéki térségekben. (Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium) 1999

• OFA térségmenedzser mintaprogram monitoring vizsgálata. (Megbízó: Országos Foglakoztatási Alap) 1999

• Területi kiegyenlítő rendszer az önkormányzati finanszírozásban. (Megbízó: Pénzügyminisztérium) 1997

  ↑ Fel ↑

A NYUTI ÁLTAL ELVÉGZETT REGIONÁLIS, MEGYEI, KISTÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSSZINTŰ TERÜLETFEJLESZTÉSI KUTATÁSI ÉS SZAKÉRTŐI MUNKÁK AZ UTOLSÓ ÖT ÉVBEN

• Regionális különbségek változása az átmenetben (Finanszírozó: Országos Tudományos Kutatási Alap) 2002-2004

• A szigetközi térség és a Mosoni-Duna Területfejlesztési koncepciójának aktualizálása figyelemmel a szlovák-magyar tárgyalásokra (Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal) 2003

• A Közép-dunántúli Régió forrás-abszorbciós képessége vizsgálatának megalapozása (Megbízó: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács) 2003

• A Közép-Dunántúl Regionális Innovációs Stratégiája kínálat oldali felmérés (Megbízó: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács) 2003

• Regionális klaszter alprogram a Közép-Dunántúlon (Megbízó: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács) 2003

• Intelligens kistérségek létrehozása Győr-Moson-Sopron megyében a felülvizsgált statisztikai rendszerben. (Megbízó: Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács) 2002-2003

• A Győri Agglomeráció létező és lehetséges kapcsolatrendszerének feltárása. (Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala) 2001-2002

• Intelligens Fejér Megye Stratégiája. (Megbízó: Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács) 2001-2002

• Zirc stratégiai terve. (Megbízó: Zirc Város Önkormányzata) 2001-2002

• A Közép-dunántúli régió minta regionális cselekvési terve. (Megbízó: NEI, Rotterdam, Hollandia – SPP Non-Twinning projekt) 2001

• Dél-Bakonyalja Önkormányzati Területfejlesztési Társulás stratégiai programja. (Megbízó: Dél-Bakonyalja Önkormányzati Területfejlesztési Társulás) 2001

• Intelligens Győr város stratégiai és operatív programja. (Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala) 2001

• Közép-Dunántúl területfejlesztési programja. (Megbízó: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács) 2001

• A Nyugat-dunántúli régió innovációs stratégiai programja. (Megbízó: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács) 2000-2001

• Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési programja. (Megbízó: Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács) 2000-2001

• Vas megye területfejlesztési programja. (Megbízó: Vas Megyei Területfejlesztési Tanács) 2000-2001

• Nyugat-Dunántúl területfejlesztési programja – Projektvezető: Haris Martinos, Local and Regional Development Ltd., UK – 1999, Lados Mihály – 2000-2001 (Phare CBC projekt) 1999-2001

• A Közép-dunántúli régió innovációs stratégiája. (Megbízó: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács) 2000

• A Széchenyi István Főiskola egyetemmé válása és hatása az Észak-Dunántúl térségének fejlődésére. (Megbízó: Széchenyi István Főiskola) 2000

• Regionális konjunktúra és piacelemzés – (Phare CBC projekt) 1999-2000

• Alsó-Szigetköz térségfejlesztési koncepciója. (Megbízó: Alsó-Szigetközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Szövetsége) 1999

• Győr-Moson-Sopron megye agrár és vidékfejlesztési programja. – Projektvezető: KAM-KORD Kft. (Megbízó: Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács) 1999

• Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója (Megbízó: Balatoni Regionális Fejlesztési Rt.) 1998-1999

• Közép-Dunántúl területfejlesztési koncepciója (Megbízó: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt.) 1998-1999

• Az Oroszlány és kistérsége fejlesztési koncepciója. (Megbízó: Oroszlányi Kistérség-fejlesztési Szövetség) 1997-1998

• Fejér megye területfejlesztési stratégiája. (Megbízó: Fejér Megyei Önkormányzat) 1997

• Nyugati Kapu térsége fejlesztési koncepciója. (Megbízó: Nyugati Kapu Térségfejlesztési Társulás) 1997

• Répce-mente és Kavicstakaró fejlesztési koncepciója. (Megbízó: Répce-mente és Kavicstakaró Térségfejlesztési Társulás) 1997

• Veszprém város és KSH körzete fejlesztési koncepciója. (Megbízó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dél-Bakonyaljai Önkormányzatok Térségfejlesztési Szövetsége) 1996-1997

• Vas megye területfejlesztési stratégiája. (Megbízó: Vas Megyei Önkormányzat) 1995-1997

• Veszprém megye területfejlesztési stratégiája. (Megbízó: Veszprém Megyei Önkormányzat) 1995-1997  ↑ Fel ↑

© 2003 Copyright by MTA RKK NYUTI
Az oldalakkal kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel forduljon -hoz
A megjelenítéshez 1024×768-as felbontás, továbbá legalább Internet Explorer 5.0, Netscape 6.0, Mozilla 0.9, AOL 5 böngészőszoftver javasolt.