Magyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatások Központja
Alföldi Tudományos Intézete

 

 

Dr. Dujmovics Ferenc – Dr. Nagy Imre

A vajdasági városok környezet-egészségügyi értékelése az ezredfordulón

 

 

Békéscsaba
2005

 

A könyv kéziratának elkészítését az Arany János Közalapítvány támogatta
Lektorálta: Dr. Tózsa István
Ábraszerkesztő: Bencsikné Szőke Margit
Borítóterv, tördelés: Salánki Szilárd
A borítóterv Dujmovics Ferenc és Kralovacski Mihály felvételének felhasználásával készült.
Kiadja: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete, Békéscsaba; Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék
Megjelent: 10 ív terjedelemben, 300 példányban
Nyomdai munkák: Gyomapress Nyomda, Gyomaendrőd
ISBN: 963 218 994 9

 

 

Tartalom

 

 

Előszó

1. A környezetvédelem és a környezettudomány

1. 1. Környezetvédelmi és környezet-egészségügyi alapfogalmak
1. 2. Környezettudományok

2. A városok környezet-értékelésének nemzetközi gyakorlata

2. 1. A városok ökológiai környezete és a városi-ökoszisztéma fogalma
2. 2. Környezetértékelési módszerek
2. 3. Komplex értékelés lehetőségei a városok környezetkutatásában

2. 3. 1. A környezetkímélő infrastruktúra, mint település-környezeti értékelési alap

2. 4. A Vajdaság városaira javasolt értékelési módszer

3. A Vajdaság környezeti állapota és környezet-egészségügyi vonatkozásai a kilencvenes évek folyamán

3. 1. A Vajdaság földrajzi sajátosságai
3. 2. A környezetkárosodás mértéke

3. 2. 1. A levegőkörnyezet és a légszennyezettség
3. 2. 2. Vízellátás - A talaj- és a felszíni vizek vízminősége
3. 2. 3. A talaj állapota
3. 2. 4. A környezetterhelés potenciális területei

3. 2. 4. 1. A Szabadka-Kanizsa környezetvédelmi terület
3. 2. 4. 2. Felső-bácskai és a Ferenc-csatorna környezetvédelmi terület
3. 2. 4. 3. Újvidék-Fruška gora-i környezetvédelmi terület
3. 2. 4. 4. Dél-bánáti (Pancsova-Temes-Duna) környezetvédelmi terület

4. Környezet-egészségügyi problémák áttekintése

4. 1. A vajdasági vitális-demográfiai adatok

4. 1. 1. A Vajdaság vitális statisztikai adatai 1997-2000 között

4. 1. 1. 1. Születési adatok
4. 1. 1. 2. Halálozási adatok
4. 1. 1. 3. Halálozások és gyakori halálokok
4. 1. 1. 4. Természetes szaporulat
4. 1. 1. 5. Betegséggyakorisági adatok

5. A városok környezetállapotának áttekintése

5. 1. Újvidék

5. 1. 1. Újvidék lakossága
5. 1. 2. Mikroklíma és levegőszennyezettség
5. 1. 3. Vízellátás, ivóvízminőség
5. 1. 4. A Duna vízminősége és hasznosításával járó problémák
5. 1. 5. A NATO intervenció környezeti hatásai Újvidéken
5. 1. 6. A városi talajok állapota
5. 1. 7. Településkörnyezet
5. 1. 8. Hulladékgazdálkodás - Az újvidéki szilárd hulladéklerakó
5. 1. 9. A város zöldterületei

5. 2. Szabadka

5. 2. 1. A város környezete

5. 2. 1. 1. A városi talajok és a nyugtalan homok
5. 2. 1. 2. Levegőminőség
5. 2. 1. 3. Vízellátás, ivóvízminőség

5. 2. 2. Településkörnyezet

5. 2. 2. 1. Szennyvízkeletkezés és szennyvízkezelés
5. 2. 2. 2. A szennyvíz hatása a Palicsi- és a Ludasi-tóra
5. 2. 2. 3. A szilárd hulladék kezelése
5. 2. 2. 4. Zöldterület-gazdálkodás
5. 2. 2. 5. A városi zaj

5. 2. 3. Környezetvédelmi tevékenység

5. 3. Verbász - egy élelmiszeripari óriás környezetértékelése

5. 3. 1. A város demográfiai jellemzői és a lakosság egészségi állapota
5. 3. 2. A város környezetterhelésének sajátos problémái

5. 3. 2. 1. Az ipar, mint környezetterhelő tényező
5. 3. 2. 2. A szennyvíz-kibocsátás csökkentésére tett próbálkozások
5. 3. 2. 3. A csatorna városi szakaszának vízminősítése
5. 3. 2. 4. A város légszennyezettsége és egyéb környezetet érintő   kommunális problémák

5. 3. 3. A városi környezet humánökológiai állapotának komplex minősítése
5. 3. 4. Fejlesztési lehetőségek

5. 3. 4. 1. A téralkalmasság-vizsgálat mint az optimális városi térszerkezet kialakításának előfeltétele

5. 4. Pancsova - a nehézvegyipari óriás

5. 4. 1. Sajátos környezeti ártalom - a légszennyezés

5. 5. Temerin - egy kisváros környezeti értékelése

6. Fejlesztési lehetőségek

6. 1. Településfejlesztés és fenntarthatóság
6. 2. Az ökológiai várostervezés
6. 3. A tervezés komplex jellege
6. 4. A városfejlesztés öko-modelljei
6. 5. Nemzetközi kezdeményezések a fenntartható városokért
6. 6. Újvidék LEAP (Local Agenda 21) rövid áttekintése

Összegzés

Irodalom

Mellékletek

A vajdasági városok környezet-egészségügyi értékelése az ezredfordulón