Magyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatások Központja
Alföldi Tudományos Intézete

 

A nemzeti parkok helye és szerepe a területfejlesztésben

 

 

Szerkesztette:
Dr. Csatári Bálint és Kovács András Donát

 

Szerzők:
Dr. Csatári Bálint
Dr. Nagy Imre
Kiss Attila
Kovács András Donát
Tóth Krisztina

 

Kecskemét
2003

 

Készült: a MEH Nemzeti Területfejlesztési Hivatala támogatásával

Kiadja: Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete
Felelős szerkesztő: Dr. Csatári Bálint, az MTA RKK ATI igazgatója
Felelős kiadó: Dr. Horváth Gyula, az MTA RKK főigazgatója
Megjelent: 9,5 ív terjedelemben 500 példányban
Borítóterv, tördelés: Salánki Szilárd
A borítóterv Ujvári Sándor fotójának felhasználásával készült
Nyomdai munkák: Megyes Mihály nyomdája, Kecskemét
ISBN: 963 508 401 3

 

 

Tartalom

 

Bevezetés (Csatári B. – Kovács A. D.)

I. A környezet- és természetvédelem szerepe a területfejlesztés gyakorlatában (Nagy I.)

I.1. A környezet- és a természetvédelem, valamint a területfejlesztés kapcsolat rendszerének alapfogalmai

I.2. A területfejlesztés környezetvédelmi alapprioritásai

I.3. A természetvédelem funkcionális változásai az EU-ban, valamint a közép- és kelet-európai államokban a kilencvenes években

I.4. A környezetvédelem és a természetvédelem kapcsolatrendszere Magyarországon

I.5. A természetvédelmi területek aktív és fenntartható hasznosítása, valamint azok közvetlen és közvetett térségi fejlesztő hatásaik

I.6. A mezőgazdasági termelés természetvédelmi vonatkozásaival kapcsolatos ajánlott programok

I.7. A tájjal, a földdel kapcsolatos környezeti, társadalmi és kultúrfeladatok

I.8. Az extenzív gazdálkodási módok fennmaradását befolyásoló politikák az EU-ban

 

II. A nemzeti parkok területfejlesztési szerepét biztosító jogi környezet (Csatári B.)

 

III. A nemzeti parkjaink és szerepük a területi fejlődésben (Kovács A. D.)

III.1. A nemzeti parkok, mint a fenntartható fejlődés mintaterületei

III.2. Hazai válságjelek, megoldások

III.3. A nemzeti parkok, mint természetvédelmi térkategóriák

III.4. Nemzeti parkjaink rövid bemutatása fő területfejlesztési lehetőségeik tükrében

 

IV. A nemzeti parkok területfejlesztéssel összefüggő legfőbb feladatai szakértői vélemények tükrében (Kovács A. D.)

IV.1. A területfejlesztéssel kapcsolatos legfőbb természetvédelmi-hatósági feladatok megítélése

IV.2. A nemzeti parkok területén jelentkező fejlesztési kulcsproblémák megítélése

IV.3. Az ökogazdálkodás megítélése

IV.4. A kutatási és oktatási tevékenység megítélése

IV.5. Az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok megítélése a nemzeti parkokban

IV.6. A kapcsolatok és együttműködések megítélése

IV.7. A nemzeti parkok közvetlen, vagy közvetett hatása az érintett térség gazdasági és társadalmi viszonyaira

 

V. A települések és a nemzeti parkok kapcsolata a területfejlesztés tükrében (Kiss A.)

V.1. A települési kérdőív kérdéseire adott válaszok értékelése

V.2. Az egyes nemzeti parkok jellemzése a kérdőív nyílt végű kérdései alapján

V.3. A települési kérdőívek összegzett véleményei

 

VI. Az általános térségfejlődés jellemzői a nemzeti parkok által érintett kistérségekben (Tóth K.)

VI.1. A természetvédelem és a nemzeti parkok megjelenése a regionális koncepciókban és programokban

 

Összefoglaló – a nemzeti parkok, mint a területfejlesztés kiemelt térségei (Csatári B.)

 

Mellékletek

A nemzeti parkok, mint speciális térségek szerepe a területfejlesztésben című kérdőív a nemzeti parkok által területileg érintett települések számára

A nemzeti parkok, mint a területfejlesztési törvény által kijelölt speciális övezetek című kérdőív a nemzeti parkok igazgatóságainak számára

Ábrák és táblázatok

Felhasznált irodalom

ÁBRÁK JEGYZÉKE

B.1. ábra: A magyarországi nemzeti parkok által érintett települések elhelyezkedése a kistérségekben és a régiókban

I.1. ábra: A környezetvédelem szerkezeti összefüggései (Kerényi, 1999 alapján)
I.2. ábra: Kombinálható vidéki rekreációs tevékenységek
I.3. ábra: Az érintetlen táj terhelhetőségének elvi vázlata
I.4. ábra: Vidéki rekreációs ösvény kialakításának környezeti hatásmodellje
I.5. ábra: Vidéki tervezési rendszer javasolt modellje

III.1. ábra: A területi fejlődés domináns tényezői, tekintettel a nemzeti parkok társadalmi környezeti szerepére
III.2. ábra: Természeti és társadalmi környezeti tényezők a területfejlesztésben, különös tekintettel a nemzeti parkok fenntarthatóságára

V.1. ábra: A nemzeti parkokhoz tartozó településekről visszaérkező kérdőívek aránya
V.2. ábra: A települések helyzetének megítélése, amióta az adott település a nemzeti park területéhez tartozik (%-os arányban)
V.3. ábra: A települések megváltozott környezeti helyzetének megítélése, amióta az adott település a nemzeti park területéhez tartozik (%-os arányban)
V.4. ábra: A nemzeti park viszonya a településsel, az illető települések megítélésében
V.5. ábra: Mennyire vállal szerepet az adott nemzeti parkok lakossága a természet védelmében, a települési értékek védelmében
V.6. ábra: Mennyire képesek a települések az adott nemzeti park látványosságaira kíváncsi látogatók fogadására?
V.7. ábra: Megváltozott-e a település helyzete amióta a nemzeti park területéhez tartozik?
V.8. ábra: Képes-e a település a nemzeti park értékeire kíváncsi látogatók fogadására?
V.9. ábra: A nemzeti park viszonya a településsel önkormányzati megítélés alapján
V.10. ábra: A nemzeti park létének köszönhetően érzékelhetők-e kedvező változások a településen?
V.11. ábra: A helyi lakosság tájékozottsága a nemzeti park, illetve a természetvédelem kérdésében
V.12. ábra: A helyi lakosság viszonyulása a környezet- és természetvédelem ügyéhez

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

I.1. táblázat: Biodiverzitást veszélyeztető alapokok és válaszlépések

V.1. táblázat: Bizonyos feladatok nemzeti parki kompetenciakörbe való tartozásának megítélése
V.2. táblázat: A gazdák viszonya a nemzeti parkhoz
V.3. táblázat: A nemzeti parkokkal kapcsolatos további kérdések
V.4. táblázat: A nemzeti parkok és a települések fogadóképessége

VI.1. táblázat: A nemzeti parkos kvázi kistérségek átlagos helyezésszámai a kistérségi rangsorban
VI.2. táblázat: A nemzeti parkok, mint kvázi kistérségek illetve a velük érintkező kistérségek helyezésszámai a kistérségi rangsorban

 

A nemzeti parkok helye és szerepe a területfejlesztésben