SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

Nagy Gábor
tudományos főmunkatárs

MTA Regionális Kutatások Központja
Alföldi Tudományos Intézetének
Békéscsabai Osztálya

5601 Békéscsaba Szabó D. u. 40-42. Pf. 185.
Tel./Fax: (66) 441 801
E-mail: nagyg@rkk.hu

Személyi adatok

Név: Dr. Nagy Gábor

Születési hely, idő: Budapest, 1967. május 24.

Családi állapot: nős, egy gyermek

Végzettség, minősítés

1998 MTA, Budapest – a földrajztudomány kandidátusa

1994 JATE TTK – MTA TMB ösztöndíj zárása

1991 JATE TTK, Szeged – földrajz középiskolai tanár

1991 JATE TTK, Szeged – matematika középiskolai tanár

Nyelvtudás

Angol (ír, olvas, előad), orosz, német (olvas)

Munkahelyek, ösztöndíjak

2008-tól az Alföldi Tudományos Intézet igazgatója

2003-2005 Bolyai posztdoktori ösztöndíjas

1999– MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály – tudományos főmunkatárs

1998–1999 MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály – tudományos munkatárs

1998 SZIF, Győr – főiskolai adjunktus

1997 Külföldi ösztöndíj a University of Leicester, Földrajz tanszékén a Soros Alapítvány támogatásával

1996-1999 MTA – Fiatal kutatói ösztöndíjas

1995-1997 SZIF, Győr – főiskolai tanársegéd

1995-1996 Ryoichi Sasakawas Young Leader Fellowship Fund – ösztöndíjas

1994-1998 MTA RKK NYUTI Győri Osztály – tudományos segédmunkatárs

1991-1994 JATE TTK Gazdasági Földrajzi Tanszék, Szeged – MTA TMB ösztöndíjas

Felsőoktatási tevékenység

2007-től az SZTE Földtudományi Doktori Iskola tagja

2006– óraadó, TSF GFK, Békéscsaba

2005– óraadó, SZTE TTK, Szeged

2003– konzulens és államvizsga elnök, TSF GFK, Békéscsaba

1998-2001 – óraadó, SZTE TTK, Szeged

1996-1997 – óraadó, KÉE, Budapest

1994-1998 – főiskolai tanársegéd, majd adjunktus, SZIF, Győr

1991-1994 – óraadó, JATE TTK, Szeged

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2008-tól az MTA Földrajz I. (Társadalomföldrajz) Bizottság titkára

European Regional Science Association tagja

European Urban Research Association tagja

Space and Services Research Network (RESER) tagja

Post-Socialist Geographers Research Group tagja

A Magyar Földrajzi Társaság választmány póttagja, az MFT FB póttagja, az MFT Körösvidéki Osztály titkára

Az MTA Kutatói Tanács tágabb testületébe az RKK által delegált tag

A Magyar Közgazdasági Társaság tagja

Díjak, elismerések

2006 Szádeczky-Kardoss Elemér 2. díj (Kanalas Imrével közös pályaműért)

2001 Csongrád Megyéért emlékplakett

1991 OTDK országos 2. helyezés

1989 OTDK országos 2. helyezés

Jelenleg oktatott tárgyak

Általános gazdaságföldrajz (SZTE, BSc)

Regionális elemzések módszertana (TSF, BSc)

Az információs társadalom földrajza (SZTE, PhD, GDI522 kurzus)

A gazdasági rendszerváltás Kelet-Közép-Európában (SZTE, PhD, GDI523 kurzus)

A modern gazdaságföldrajz áramlatai (SZTE PhD, speciálkollégium)

Kutatási területek

Az információs társadalom földrajza

Gazdasági egyenlőtlenségek vizsgálata

Városföldrajz

Kutatási tevékenység, elnyert támogatások

2002-2005 OTKA kutatás – résztvevő (témavezető: Dr. Csatári Bálint)

2002-2005 OTKA kutatás – résztvevő (témavezető: Dr. Tiner Tibor)

1999-2002 Fiatalok OTKA-ja – témavezető

1999-2000 OKTK kutatás – témavezető

1992-1994 Fiatalok OTKA-ja – témavezető

Külföldi tanulmányutak, konferenciák

2007 Akadémiai csereprogram - Varsó, Földrajzi Intézet

2005 MÖB Ösztöndíj – Prága, Károly Egyetem

2004 Kutatási ösztöndíj – Trier, Univ. Trier

1999 MÖB Ösztöndíj – Prága, Károly Egyetem

1997 Soros Alapítvány – Leicester, Univ. of Leicester

Előadással volt jelen 26 hazai és 18 külföldi (angol nyelvű) konferencián

Publikációs tevékenység

Magyar nyelven 55 közlemény, ebből 18 tudományos tanulmány, egy könyvrészlet, 17 könyvfejezet, 10 konferencia-kiadvány, 6 kötet szerkesztés

Idegen nyelven: 18 közlemény, ebből 5 tudományos tanulmány, két könyvrészlet, 3 könyvfejezet, 4 konferencia-kiadvány, 1 kötet szerkesztés. Utóbbiból külföldön 14 tétel jelent meg.

Publikációira 114 független hivatkozás érkezett, ebből 23 idegen nyelven.

 

Legfontosabb publikációk

Könyv, könyvfejezet:

Nagy Erika – Nagy Gábor (1994): A vállalkozások területi terjedése. In: (Mészáros R.) A település térbelisége. JATEPress, Szeged, pp. 136-156.

Nagy Gábor (1998): A helyi média szerepe az Északnyugat-Dunántúl megyéiben. In: Földrajzi Kaleidoszkóp, Tanulmányok Dr. Krajkó Gyulának (szerk: Tóth J.) pp. 118-133.

Nagy Gábor (2000): Az információs ágazatok területisége. In: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón (szerk: Horváth Gy. - Rechnitzer J.) MTA RKK Pécs, 2000. pp. 314-334.

Nagy Gábor (2002): Oldódtak-e az öröklött területi különbségek a rendszerváltás évtizedében? (Néhány gazdasági alapmutató vizsgálata) Tanulmány Mészáros Rezső akadémikus 60. születésnapjára összeállított kötetbe – In: A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága. (szerk: Becsei J.) SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged, 2002. pp. 211-226.

Nagy Gábor (2002): Az Alföld gazdasági fejlődésének néhány új vonása. Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld. (Alföld II. Program zárókötet) (szerk: Csatári B. – Timár J.) pp. 78-105.

Info-Régió – Régiók az információs társadalomban. (ISBN 963 206 760 6) MTA RKK ATI, Kecskemét, 2003. (szerk.: Nagy G. – Kanalas I.) 167 p.

Regions in Information Society. Discussion Papers 42. (ed. by: G. Nagy – I. Kanalas) (Series editor: Z. Gál) Centre for Regional Studies (H. A. S.), Pécs, 2003. (ISSN 0238-2008) 98 p.

 

Tudományos közlemények, esszék:

Nagy Gábor (1995): A külföldi működőtőke térbeli terjedése és hatásai Magyarországon. Tér és Társadalom IX.(1-2):55-82.

Nagy Gábor (1997): Kommunikációs szektor az Északnyugat-Dunántúl térségben. Tér és Társadalom XI.(1.):125-146. o.

David Turnock-Gábor Nagy (1998): The potential of the small towns in Eastern Europe - a Hungarian Case Study. RSAI Newsletter Vol. 213(1):18-22 Vol. 214(2):16-22

Nagy Erika - Nagy Gábor (2001): Békés megye gazdasági fejlődése. BÁRKA IX.(4):71-79.

Nagy Gábor (2001): Az információs társadalom és az Alföld. Adaptációs esélyek. Alföldi Tanulmányok XVIII.(2000-2001):90-108. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba.

G. Nagy (2001): Knowledge-based development: opportunities for medium-sized cities in Hungary. European Urban and Regional Studies 8.(4):329-339.

Nagy Gábor (2002): Területi különbségek az információs korszak küszöbén (Mit mérünk, és hogyan?) Területi Statisztika V/42./(1):3-25

Nagy Gábor – Nagy Erika (2002): Konfliktusok és integráló elemek Szeged fejlődésében. (Nagy Erikával közösen) Comitatus 2002. március XII(3):38-53.

Nagy Gábor (2002): Nagyvállalati típusok – működési stratégiák. Tér és Társadalom XVI./2002/(2):41-52.

Nagy Gábor (2003): A gazdasági fejlettség minőségi elemeinek szerepe és mérési lehetőségei. In: Kistérségi mozaik – Regionális Tudományi Tanulmányok (szerk: Nemes Nagy József). ELTE, Budapest. 87-106. o.

Barta Gy. – Bernek Á. – Nagy G. (2003): A külföldi működőtőke területi elmozdulásának esélyei Magyarországon. Tér és Társadalom XVII(4):173-190.

Nagy Gábor (2004): Gazdasági távolság meghatározása potenciál-modell felhasználásával. Területi Statisztika 6./43./(1):31-40.

Nagy Gábor (2004): Az Információs Társadalom Magyarországon ¦ Területi különbségek. eVilág III.(2):10-15.

Nagy E. – Nagy G. (2004): A periféria problémái és lehetőségei. ¦ Az Alföld Kongresszus tanulságai. BÁRKA XII(3):67-78.

G. Nagy (2004): Measuring the Activity of the Information Society ¦ Creating reginoal, county and town level information indexes (in the case of Hungary) In: Formation of Information Society in the Regions of Uniting Europe (edited by: Wojciech Retkiewicz), Space-Society-Economy 6. Univ. of Lódz Dept. of Space Economy and Spatial Planning. pp. 124-149.