SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

Nagy Erika
tudományos főmunkatárs

MTA Regionális Kutatások Központja
Alföldi Tudományos Intézetének
Békéscsabai Osztálya

5601 Békéscsaba Szabó D. u. 40-42. Pf. 185.
Tel./Fax: (66) 441 801
E-mail: nagye@rkk.hu

Személyi adatok

Név: Nagy Erika

Anyja neve: Varjú Katalin

Születési hely, idő: Gyoma, 1968. január 25.

Családi állapot: férjezett, 1 gyermek édesanyja

Munkahely: MTA RKK ATI, Békéscsabai Osztály

Beosztás: tudományos főmunkatárs

Lakóhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 113.

 

Tudományos és szakmai szervezeti tagságok

1986-tól a Magyar Földrajzi Társaság tagja

1996-tól European Regional Science Association tagja

1996-tól Magyar Közgazdasági Társaság tagja

1997-98 MTA VEAB Regionális és Területfejlesztési Munkabizottság tagja

1999-től European Urban Research Association tagja

2000-től a RESER (European Network for Service Studies) tagja

2001-től Royal Geographical Society Post-socialist Wroking Group tagja

 

Oktatási tevékenység

1992–94 JATE TTK Gazdasági Földrajzi Tanszék; Regionális gazdasági földrajz, általános gazdasági földrajz;

1994–98 Széchenyi István Főiskola, Győr (településgazdász szakirány, településmérnök szakirány) Regionális integrációk; településföldrajz

1998– JATE TTK Gazdasági Földrajzi Tanszék; A kereskedelem és a fogyasztás földrajza.

 

Végzettség, munkahelyek

1986. Érettségi, Kiss Lajos Gimnázium, Gyomaendrőd

1986–1991. Tanulmányok JATE TTK-n földrajz-történelem középiskolai tanári szakon.

1988. Alapfokú nyelvvizsga oroszból.

1991. Történelem-földrajz középiskolai tanári diploma, JATE TTK, Szeged

1991-94. MTA TMB-ösztöndíjas a JATE Gazdasági Földrajzi Tanszékén

1994-98. Tudományos segédmunkatárs, MTA RKK NYUTI, Győri Osztály

1996. Felsőfokú nyelvvizsga angolból; TOEFL nyelvvizsga angolból

1994-98. Óraadó a Széchenyi István Főiskolán, Győrben

1998. Egyetemi diploma várostörténetből (Master Degree in Urban History), Centre for Urban History University of Leicester

1998-tól Tudományos segédmunkatárs, MTA RKK ATI, Békéscsabai Osztály

1998-tól óraadó a JATE TTK Gazdasági Földrajzi Tanszékén, Szegeden

1998. Földrajztudomány kandidátusa fokozat megszerzése

1999-től tudományos főmunkatárs, MTA RKK ATI, Békéscsabai Osztály

 

Tudományos munkásság

1988-91. Tudományos diákkör tagja a JATE Gazdasági Földrajzi Tanszéken

1989. Országos 1. díj a XIX. OTDK Konferencián, Debrecenben

1991. Országos 3. Díj a XX. OTDK Konferencián, Pécsett

1992-94. Fiatalok OTKA pályázat keretében önálló kutatás (Téma: Egy dinamikus gazdasági központ növekedési feltételeinek vizsgálata és a tapasztalatok magyarországi hasznosítása)

1993. Újonnan alakult társas vállalkozások telephely-választási szempontjainak feltérképezése Szegeden, önálló kutatás a TMB-ösztöndíj keretében.

1994. A külföldi tőkerészesedésű vállalkozások területi terjedése Magyarországon 1989-1993. Részvétel az MTA RKK NYUTI kutatási programjában.

1994. A kereskedelmi funkciók változási irányai Győrben és térségében – az MTA RKK NYUTI-ban folyó kutatás vezetése.

1994–1995. Empirikus kutatások Győr és Szeged kereskedelmi szektorának átalakulásáról, a TMB-ösztöndíj tematikájához kapcsolódva.

1995. A szolgáltató hálózatok kialakulásának folyamatai: matematikai-statisztikai elemzések; modellek, az MTA RKK NYUTI kutatásaihoz kapcsolódva.

1996. A „Fiatalok a regionális tudományban” c. konferencia szervezése.

1996–1997. Várostörténeti tanulmányok a Leicesteri Egyetem Várostörténeti Intézetében

1996–1998. A Tér és Társadalom c. folyóirat szerkesztése

1997. A kereskedelmi hálózat sajátosságai Nyugat-Európában és hazánkban. Összehasonlító vizsgálat az Ipari és kereskedelmi Minisztérium "Az ipar, a kereskedelem és az idegenforgalom regionális szintű fejlesztésének hazai feltételrendszere és alapvető harmonizációs feladatai az EU csatlakozásból adódóan" c. programjához. MTA RKK NYUTI, Győr.

1998. Kandidátusi értekezés hivatalos vitája, a fokozat megszerzése.

1998– Oktatás a JATE Gazdasági Földrajzi Tanszékén (a városfejlesztés és -tervezés társadalmi és gazdasági összefüggései Kelet-Közép-Európában; a piaci szolgáltatások földrajza)

1998-2000. A kelet-közép-európai városok térbeli átalakulásának összehasonlító vizsgálata. Témavezetés. Research Support Scheme, Soros Alapítvány, Prága.

1998– „A szolgáltató szektor új elemei az Alföldön” c- témával részvétel Az MTA Stratégiai Kutatások Alföld II. programjában. (témavezető: Csatári B.)

1999. március: A kandidátusi fokozat megszerzése.

1999. szeptember-november: Tanulmányút Prágába, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal; fogadó intézmény: Károly Egyetem, Társadalomföldrajzi Tanszék. Téma: a kiskereskedelmi beruházások hatása a térszerkezetre és az ingatlanpiacra Prágában és a cseh vidéki városokban. Ugyanekkor több előadás PhD-hallgatókank, illetve a Cseh Földrajzi Társaság tagjainak e témakörben.

1999–2002 A szolgáltató szektor az átalakuló városi térben; OTKA-kutatás, témavezetés. A kutatás a kiskereskedelem és az üzleti térszerkezeti átalakulására, illetve e folyamat hátterében álló szervezeti és szerkezeti változásokra koncentrált.

1999-2000. Részvétel a „The changing face of East-Central Europe” c. könyv „The Hungarian urban network: historcial perspective" c. fejezetének szerkesztésében. (Szerk. D. Turnock) Arnold Publisher. London.

1999–2001: Részvétel a "Sikeres városok az Alföldön"c. stratégiai kutatási programban; záró (rész-)tanulmány készítése.

2001. "Területi szerkezetváltási típusok Magyarországon"; kutatás és témavezetés a Gazdasági Minisztérium megbízásából.

2002. Az üzleti szolgáltatások szerepe az értéktermelésben betöltött szerepének vizsgálata kistérségi szinten. Részvétel az MTA RKK ATI-ban folyó módszertani kutatásban. (Témavezető: Kiss János)

2002. 3rd International Congress of Critical Geographers, Békéscsaba, 2002. június. Részvétel a szervezésben.

2003– A vidéki városi terek átalakulása – szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában. OTKA-kutatás. (Időtartama: 2003-2006) Témavezetés.

2003. Soziale Integration und kulturelle Identität – Handlungsfelder regionaler Herrschaftsinstanzen in Demokratien und Diktaturen Ost- und Westeuropas 1945-1990. Workshop-sorozat/összehasonlító kutatás indítására/ a Magdeburgi és Lipcsei Egyetem Jelenkor-történeti Tanszékeinek vezetésével.

2003. A III. Alföld Kongresszus megszervezése.

2004–2006. Bolyai Posztdoktori Ösztöndíj. A kutatás témája: A kereskedelem és a fogyasztás tereinek átformálódása és a folyamat mozgatórugói Kelet-Közép-Európában

2004. Magyar Állami Eötvös ösztöndíj keretében kutatás a Trieri Egyetemen. Universitat Trier, Fach Kultur- und Regionalgeographie A kutatás témája: Globális szereplők a helyi gazdaságban – térbeli konfliktusok és kezelésük az európai városokban

2005. Az I. Magyar Eötvös Konferencia (MTA–MÖB, Budapest, 2005. május) meghívott előadója. (A fogyasztás új földrajza – Hogyan alakítja át városi tereinket a kereskedelmi tőke koncentrációja?)

 

Tudományos díjak, ösztöndíjak

Országos Tudományos Diákköri Konferencián I. díj (1989, Debrecen)

Országos Tudományos Diákköri Konferencián III. díj (1991, Pécs)

MTA TMB Ifjúsági Díja, III. díj (1993)

MTA Nemzeti Stratégiai Programok Ifjúsági Díja, II. díj (1998)

Magyar Állami Eötvös ösztöndíjas 1999, 2004

Bolyai Ösztöndíj 2004–2006

 

Publikációs tevékenység, hivatkozások

Megjelent, vagy közlésre elfogadott publikációk száma: 55. Ebből 26 referált folyóiratban, 12 könyvrészletként, illetve –fejezetként, 12 pedig konferencia-kiadványban jelent meg. A megjelent tanulmányokra az SCI szerint 2004. decemberéig 46 független hivatkozás jelent meg.

 

Belföldön megjelent publikációk

Könyvfejezetek

Nagy Erika-Nagy Gábor (1994): A vállalkozások térbeli terjedése Szegeden. In: Mészáros Rezső: A település térbelisége. JATEPress Szeged 1994. 136-156. old.

Nagy Erika – Dőry Tibor (1995): Die technische Entwicklung und das Hochschulwesen der 90-er Jahren in der Region. In : Hochschulwesen und Wirtschaft (ed. Csaba Galli), Győr, Széchenyi College, pp.473–500

Nagy Erika (1998): A privatizáció területi-ágazati összefüggései. In: A Privatizáció regionális összefüggései. Szerk. Rechnitzer J. Budapest: Kulturtrade Kiadó pp. 81-90.

Nagy Erika (2000): Globális stratégiák és lokális válaszok a kereskedelemben. In: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón (szerk. Horváth, Gy.–Rechnitzer, J.). Dialóg-Campus: Pécs.

Nagy Erika (2002): Az üzleti szolgáltatások jelenlegi és lehetséges szerepe egy periférikus térség gazdaság fejlődésében. In: A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága. SZTE, Szeged. 333–344. o.

Nagy Erika (2002): A szolgáltató szektor az Alföldön. Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld. MTA Társadalomkutató Központ Budapest. 106–130.o.

Nagy Erika–Nagy Gábor– Kiss János (2003): Kihasználatlan tartalékok és részsikerek: örökölt és újkeletű konfliktusok, ellentmondások Szeged fejlődésében. In: Várossiker – alföldi nézőpontból. MTA Társadalomkutató Központ Budapest 120-162.

Nagy Erika (2005): Retail Restructuring and Emerging Spatial Patterns of Consumption: New Aspects of Development Disparities in Hungary. In: Hungarian spaces and Places: Patterns of Transition. (eds. Gy. Barta, É. Fekete G., I. Kukorelli Szörényiné, J. Timár) MTA RKK: Pécs pp. 161–182.

Szakmai folyóiratokban megjelent tanulmányok

Nagy Erika (1993): A helyi elit és a lakosság iskolázottságának szerepe Szeged fejlődésében. Alföldi Társadalom 1993. pp. 49-64.

Nagy Erika (1993): Az innováció néhány sajátossága a szegedi középiskolákban. Földrajzi Közlemények 1993. No. 1. Pp. 29-33.

Nagy Erika (1996): A kiskereskedelem terei Győrben. Tér és Társadalom, 2-3. pp. 141-148.

Nagy Erika (1997): Szolgáltató centrumok az Északnyugat-Dunántúlon. Tér és Társadalom, No.1. pp.109-124.

Nagy Erika (1997) A várostervezés regionális kereteinek kialakulása és fejlődése Nagy-Britanniában. Tér és Társadalom No.3. pp. 55-68.

Nagy Erika (1998): Egy hagyományos szerepkör új elemei. In: Földrajzi kalidoszkóp. (Szerk: Tóth J.-Mészáros R.) JPTE-JATE: Szeged-Pécs

Nagy Erika (1999): A kereskedelmi ingatlanfejlesztések néhány sajátossága és térszerkezet-formáló szerepe a kelet-közép-európai városokban. Alföldi Tanulmányok, Vol. XVII. 1998–1999. pp. 13–29.

Nagy Erika (1999): Fall and Revival of City Centre Retailing: Planning an Urban Function in Leicester, Britain. Discussion Papers, 26, Pécs: Centre for Regional Studies. p.60

Nagy Erika–Nagy Gábor (2002): Konfliktusok és integráló elemek Szeged fejlődésében. Comitatus 2002. március XII(3) 38–53.o.

Nagy Erika –Gál Zoltán – Molnár Balázs (2002): A termelői szolgáltatások szerepe a helyi és térségi gazdaság fejlődésében. Tér és társadalom 2002/3.

Nagy Erika (2002): Az üzleti szolgáltatások megjelenése és térszerkezeti sajátosságai az átalakuló magyar gazdaságban. Területi Statisztika 5. (42.) évf. 2. sz.147–167. o.

Nagy Erika (2003): A kritikai földrajz terei – megjegyzések, benyomások egy nem szokványos konferenciáról. Tér és Társadalom2003/2. 117-123.

Nagy Erika (2003): Növekedés, differenciálódás és koncentráció: a szolgáltató szektor térszerkezetének változási irányai Magyarországon. Falu, Város, Régió, 2003. 9. 3–9. p.

Nagy E. – Nagy G. (2004): A periféria problémái és lehetőségei. ¦ Az Alföld Kongresszus tanulságai. Bárka XII(3):67-78.

Konferencia-kiadványok

Nagy Erika (1994): Az iskolai végzettség, mint a városi funkciók alakítója. (Skills of urban population and its effect on the transformation of functions) In.: Az "alföldi út" kérdőjelei. Szerk. Tímár J. Békéscsaba, 1994. 235-244. old.

Nagy Erika (1996): Az Északnyugat-Dunántúl fejlődésének csomópontjai: a nagy- és középvárosok. (Focal points of spatial development of the Northwestern region) In: Magyarország és az Észak-Dunántúl fejlődésének fő irányai. VEAB, Veszprém, pp. 115-124.

Nagy Erika (1999): Az Alföld-kutatások koordinációjának problémái és lehetőségei. (Perspectives for R&D activities on the Great Plain, Hungary) In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld konferencia. Szerk.: Baukó T. Békéscsaba: Nagyalföld Alapítvány, 1999. 97–99. o.

Nagy Erika (2004): A kereskedelem és a fogyasztás tereinek (újra-) értelmezése és sajátosságai az átalakuló gazdaságokban. In: Földrajzi kutatások 2004. A II. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, 2004. szeptember 2-4. Szerk.: Barton G., Dormány G., Rakonczai J. Szeged: SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke, 2004. 158. p.

Nagy Erika (2005): A városi térhasználat átalakulásának néhány sajátossága a kereskedelemi fejlesztséek erőtereiben. In: AZ Európai Unió bővítésének kihívásai – régiók a keleti periférián. A II: Alföld Kongresszus zárókötete. MTA RKK ATI Békéscsaba pp. 365–370.

Könyvismertetések

Nagy Erika (1995): Lichtenberger–Cséfalvay–Paal: Várospusztulás és -megújítás Budapesten. Könyvismertetés. Tér és Társadalom 1–2.sz.147–149.

Nagy Erika (2002): Verseny és /vagy együttműködés? Város és környéke kapcsolatai. Szerzők: Szirmai Viktória, A. Gergely András, Baráth Gabriella, Szépvölgyi Ákos. Könyvismertetés.Tér és Társadalom 2002/4.

Szerkesztési tevékenység

1996–1998. A Tér és Társadalom c. folyóirat felelős szerkesztője.

2005. AZ Európai Unió bővítésének kihívásai – régiók a keleti periférián. A II: Alföld Kongresszus zárókötete. MTA RKK ATI Békéscsaba

 

Külföldön megjelent publikációk

Könyvfejezetek

Nagy Erika (2005): Strategies of international investors in Hungary’s emerging retail market In: Foreign Investments and Regional Development in East Central Europe (ed. by D. Turnock) Ashgate: London 291–305.

Referált szakmai folyóiratokban megjelent tanulmányok:

Nagy Erika (1999): Growth and urban differentiation on the urban periphery: a case study from Szeged, Hungary. GeoJournal, 46. 1999. 1. pp. 221–230.

Nagy Erika (2000): Transition of Urban Space in Two Systems: The Fractal Geometry of Hungarian Provincial Cities. Cybergeo, European Journal in Geography 18/10/2000. p.14

Nagy Erika–David Turnock (2000): Planning regional development: promoting small settlements in a trans-frontier situation. Geojournal. Vol. 48. No.4.

Nagy Erika (2001): Winners and Losers of the Transition of City Centre Retailing in East Central Europe. European Urban and Regional Studies, Vol.8 No.4: 340–349.

Nagy, Erika (2002): Fragmentation and centralisation: Transition of the retial sector in East Central Europe. European Retail Digest, Templeton College, University of Oxford, March 2002. pp. 41–45.

Nagy, Erika (2005): Regional development and the rise of the APs sector in an emerging economy. Service Industries Journal, vol.25.No.2.229-253.

Nagy, Erika (2005): Condition of locality: a critical view of the urbanisation process in the post-transition Hungary. Geographia Polonica. 2005.2. 137-151.

Konferencia-kiadványok

Nagy Erika (1994): Changing Spatial Forms of Retailing in the Medium-sized Cities of Hungary. Papers of the RSA, Groningen, 1994. 18 old.

Nagy Erika (1995): Chances for Hungarian Cities: Restructuring Urban Functions. Papers of the RSA, Odense, 1995. 16 old.

Nagy Erika (1997): Winners and Losers: Inner City Shopping Centre Schemes in Britain. Papers of the RSA, Rome (CD-Rom)

Nagy Erika (1999): Urban Space in Transition: Changing Role of the Service Sector in Hungarian Cities. Paper for th 39th European Regional Science Association. Dublin: European Regional Science Association, University College of Dublin, 1999. 16 o. (CD-rom)

Nagy Erika – Nagy Gábor (1999): Transition of Urban Space in Two Systems: The Fractal Geometry of Hungarian Provincial Cities. Paper for the 11th Colloquium of Quantitative and Theoretical Geography. Newcastle, Durham: University of Newcastle, University of Durham. (CD-rom)

Nagy Erika (2000): Global challenges and local responses in the retail sector in Hungary. In: Contemporary role of the service sector. University of Lódz, Institute of Socio-economic Geography. Lódz, 2000

Nagy Erika (2003): A new dimension for spatial disparities and dependence in a transitioning economy: the emergence and development of the APS sector in Hungary.Services and Regional Development: 13rd International Conference of RESER. Mons, Ateliers de la FUCAM, Mons, Belgium

Könyvismertetések

Nagy Erika (1998): M. Kaser – Changing Economies of Uzbekistan and Kazakstan. Book Review. Pennsylvania Geographer,Vol. 36. No.2. pp. 173-176.

Szerkesztési tevékenység

1999-2000. Részvétel a „The changing face of East-Central Europe” c. könyv „The Hungarian urban network: historcial perspective” c. fejezetének szerkesztésében. (Szerk. D. Turnock) Arnold Publisher. London.